Hírek

TECHROLO KFT

HÍREK

Biz­ton­sági rács, ajtó– és ablakrács

2017. január 24. Kedd

A biz­ton­sá­gi rács kiépítésének az egyik fő szem­pon­tja ­a megfelelő anyag kiválasztása. A rács vassz­erkezete kézi erővel nehezen bon­tható, így elret­tentő eszköz lehet az illeték­te­len beha­tolók számára. Az ingat­lan max­imális védel­mét a pon­tos besz­erelés­sel érhetjük el. A biz­ton­sá­gi rács az ingat­lan pia­con is lényeges szerepet ját­szik, legyen szó laká­sokról, irodáról, üdülőhe­lyről esetlege­sen tárolóról. A kivitelezésében cégünk­től precíz munkát várhat el.

Ajtórács és ablakrács

Sajnos nem elég, ha csak a lakás bejárati szin­tjét véd­jük meg, hiszen gon­do­l­nunk kell a további bejutás lehetőségeire is. Az ajtórács mel­lett az ablakok rácc­sal történő fel­sz­erelése is segí­theti a magunk és értékeink védelmét. Vál­lalkozá­sunk segít Önnek a biz­ton­sá­gos­abb körülmények megteremtésében. Segítünk a rác­sok ter­vezés­ben kivitelezés­ben és a későbbi szervizelés­ben is. Munkatár­sunk az alábbi tele­fon­számokon a nap 24 órájában elérhető: + 36 30 2128444 vagy + 36 70 3982234

Milyen az ajtórács

A szerkezetek ár-​érték aránya min­den eset­ben vál­tozó. Fela­datainkat a megren­delőink igényei alapján végez­zük el. A kivitelezés előtt, mindig az általunk legjobb­nak vélt lehetőséget is megvi­tatjuk a megren­delővel, de a munkála­tokat mindig az ügyfél dön­tése alapján végez­zük el. Fő a kom­pro­mis­szum.
Az ügyfeleink igényeinek megfelelően ter­vez­zük és kivitelez­zük a termékeket.

Tippek

Sajnos elő­for­dul, hogy nem minőségi munkát adnak ki emberek a kezeik közül. Egy biz­ton­sági rács — legyen akár ajtó– vagy ablakrács — szem­pon­tjából elég nagy a felelősség. Emel­lett figyel­nünk kell arra, hogy szerkezeteink sta­bilok legyenek az éveken át tartó napi szintű nyitás és zárás mellett.

A hon­la­punkon meg­talál­hatja a ter­mékein­ket, kér­jük for­duljon hoz­zánk bizalommal.